Mokinių  tarybos paskirtis:

Padėti mokiniams susiformuoti pilietinės visuomenės demokratinio gyvenimo principus, ugdyti savarankiško darbo įgūdžius ir asmeninę atsakomybę.
Dalyvauti mokyklos valdyme, išsakyti savo nuomonę kiekvienu mokyklos veiklos klausimu, mokytis dialogo ir darbo komandoje.
Deleguoti savo atstovus į kitas mokyklos savivaldos institucijas, ginti moksleivių teises ir interesus.
Organizuoti mokinių laisvalaikio praleidimą ir jų užimtumą ne pamokų metu.
Organizuoti ir vykdyti prevencinį darbą  su mokiniais
Mokinių tarybos funkcijos:
Svarsto ir, suderinusi su mokyklos  vadovybe,  tvirtina  svarbiausių moksleiviškų renginių planus;
Koordinuoja  visų  moksleivių  savivaldos   institucijų  veiklą,  planuoja ir organizuoja moksleivių popamokinį  darbą  ir  laisvalaikį;
Organizuoja  moksleivių  socialinės   rūpybos   veiklą,  rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;
Svarsto moksleivių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo  klausimus;
Inicijuoja mokyklos laikraščio (sienlaikraščio)  leidybą,  vietinio radijo laidą ir pan.;
Priima sprendimus dėl neeilinės moksleivių  konferencijos  (susirinkimo) sušaukimo.
Deleguoja moksleivius į Mokyklos tarybą   ar kitas savivaldos institucijas;
Svarsto  mokyklos  veiklą  reglamentuojančių  dokumentų,  mokymo  planų,  programų  projektus ir  teikia  siūlymus  dėl  jų  įgyvendinimo;
Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti;
Tvirtina  moksleivių savivaldos  institucijų  nuostatus,  kodeksus, įstatus ir pan.;
Mokinių tarybos nariai atsiskaito juos delegavusiems klasių kolektyvams. Jie renkami vienerių metų kadencijai.

Klasių atstovai į mokinių tarybą

Mokyklos Taryba

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
Taryba sudaroma iš Mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Mokyklos tarybą sudaro 12 narių, veiklos kadencija vieneri mokslo metai.
Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba, 1–3 vietos bendruomenės atstovus – mokyklos direktorius.
Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.  Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

Taryba:

  • teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • aprobuoja Mokyklos strateginį planą, metinę Mokyklos veiklos programą, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
  • teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
  • svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymų Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
  • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;
  • teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

Į Mokyklos tarybą deleguojami pedagogai ir bendruomenės nariai:

Mokyklos tarybos sudėtis 2020

Mokytojų Taryba:

Aptaria  praktinius  švietimo   reformos   įgyvendinimo  klausimus,  svarsto  moksleivių  ugdymo  rezultatus,  pedagoginės  veiklos tobulinimo būdus;
diskutuoja dėl mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo  planų,   bendrųjų  ugdymo programų  įgyvendinimo   ir   bendrojo  išsilavinimo standartų pasiekimo klausimai;
kartu su mokyklos socialiniais, specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais ir psichologais aptaria moksleivių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir  mitybos klausimus.
priima nutarimus dėl: 5 – 10 klasių mokinių, lankančių ar baigusių specializuotas valstybines ar savivaldybių meno ar sporto mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo; atleistų nuo kūno kultūros pamokų mokinių užimtumo formų; 5-ųjų klasių mokinių pasiekimų vertinimo; dalykų programų skirtumų likvidavimo tvarkos; mokinių, nelankančių privalomųjų dalykų (muzikos, dailės, kūno kultūros) pamokų, atsiskaitymo formų; projektų tematikos, trukmės vertinimo būdų, savaitinių pamokų skyrimo darbo vadovui; 5 – 10 klasių dailės, muzikos, menų, kūno kultūros, technologijų, pilietinės visuomenės pagrindų dalykų vertinimo;  10 klasės mokinių kūrybinio darbo praktikos trukmės ir baigiamųjų darbų apimties; ugdymo turinio planavimo laikotarpių ir formų; programų, teminių planų rengimo principų ir tvarkos; ugdomosios veiklos formų nuo birželio 1 d. iki mokslo metų pabaigos.
Svarsto kitus ugdymo organizavimo klausimus.

Mokyklos pedagoginiai darbuotojai 2020