ŠIUOLAIKIŠKAS MATEMATINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS IR PAŽANGOS STEBĖSENA

Projekto tikslas – pagerinti Vilniaus 2, 3 ir 5 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground.

Projekto tikslo siekiama – sudarant sąlygas projekte dalyvaujančioms atrinktoms mokykloms vienerius metus naudoti matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground, užtikrinant kvalifikacijos tobulinimą ir pagalbą platforma besinaudojantiems mokytojams.

Projektas susideda iš:

  1. mokymų, susijusių su virtualios mokymo(si) platformos Eduten Playground taikymu ir šios aplinkos mokinių mokymosi duomenų analitika, koordinatoriams mokyklose ir mokytojams;
  2. konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose įvairiais klausimais, susijusiais su virtualios mokymo(si) platformos Eduten Playground naudojimu;
  3. konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose dėl darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais mokymo(si) Eduten Playground platformoje;
  4. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo naudojant inovatyvias mokymo(si) aplinkas ugdyme;
  5. aprūpinimo matematikos mokymo(si) Eduten Plauground platformos naudojimo vadovu;
  6. projekte dalyvaujančių mokytojų telkimo į virtualią mokymosi bendruomenę.

Siekiami rezultatai: projekte dalyvaujantys mokiniai dirbdami bent kartą per savaitę virtualioje mokymo(si) Eduten Playground platformoje pagerins matematikos mokymo(si) rezultatus.