KOKYBĖS VERTINIMAS

Vilniaus Viršuliškių mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo išvada: Mokykla – darni bendruomenė

 2013 m. spalio 7–11 d.  vyko mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas.

Išorės vertintojai stebėjo 107 pamokas, 3 klasės valandėles, 8 neformaliojo ugdymo užsiėmimus bei kitas veiklas. Vizito metu  gilinosi į mokyklos vadovų ir aptarnaujančio personalo veiklą. Mokyklos bendruomenės nariai stebėti natūralioje aplinkoje: darbo vietose, valgykloje, klasėse, koridoriuose, kieme. Vizito metu kalbėtasi su mokyklos darbuotojais, mokyklos savivaldos institucijų atstovais, socialiniais partneriais, mokiniais ir jų tėvais. Analizuoti mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai, mokinių darbų sąsiuviniai, pratybos, mokyklos mokinių ir jų tėvų, mokytojų nuomonės apie mokyklos veiklą tyrimo statistinė ataskaita.

 Išorinio vertinimo ataskaitoje nurodyti šie mokyklos stiprieji veiklos aspektai:

 1. Bendruomenės santykiai
 2. Klasių mikroklimatas
 3. Partnerystė su kitomis institucijomis
 4. Mokymo ir gyvenimo ryšys
 5. Mokytojo ir mokinio dialogas
 6. Mokymosi motyvacija
 7. Kiti pasiekimai
 8. Profesinis švietimas
 9. Valdymo demokratiškumas
 10. Dėmesys personalui

 Ir tobulintini aspektai:

 1. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
 2. Mokytojo veiklos planavimas
 3. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas
 4. Vertinimas kaip ugdymas
 5. Planų kokybė ir dermė

Išorės vertintojų komanda pažymėjo, kad vienas iš stipriausių Vilniaus Viršuliškių mokyklos veiklos aspektų yra mokyklos bendruomenės santykiai – tai paaiškėjo iš pokalbių su bendruomenės nariais, stebėtų pamokų. Akivaizdus ir, kaip sužinota iš pokalbių su mokiniais, mokytojais, tėvais, darbuotojais, bendruomenėje vertinamas mokyklos vadovų dėmesys personalui – jie pagarbiai bendrauja su visais bendruomenės nariais, sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją.

Išorės vertintojų komanda nuoširdžiai dėkoja mokyklos direktorei Ramutei Mečkauskienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Daivai Adomaitienei ir skyrių vedėjoms Audrei Steponienei, Janinai Darafėjienei, Vaidai Babravičienei bei visam mokytojų kolektyvui už partnerišką bendradarbiavimą.

Apklausos
Tėvų, globėjų apklausa NŠA (2020 m.)
Mokytojų apklausa NŠA (2020 m.)
Mokinių apklausa NŠA (2020 m.)
Tėvų apklausa dėl pagalbos mokiniui teikimo (2018 m.)
Mokytojų apklausa dėl pagalbos mokiniui teikimo (2018 m.)
Mokinių apklausa NMVA (2018 m.)