NEFORMALUS ŠVIETIMAS


Neformalusis vaikų švietimas mokykloje įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695. 
Neformalusis švietimas (toliau NŠ) – organizuojama ir mokinio krepšelio lėšomis finansuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, skirta mokinių, pasirinkusių meninę, sportinę, technologinę, sveikatinimo ar panašią veiklą, asmeninėms, socialinėms edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.
Neformaliojo vaikų švietimo tikslas – vaiko pasirinkta veikla ugdyti kompetencijas, kurios ypač svarbios jo, o vėliau ir suaugusiojo gyvenime – socialines, edukacines, asmenines, profesines. Šioms kompetencijoms ugdyti kaip priemonė naudojama tradiciškai vaikams įdomi veikla (muzika, šokis, sportas, teatras ir kt.).

Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai:

 • Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
 • Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;
 • Lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
 • Spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių, ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, socialinės adaptacijos problemų turinčių vaikų integravimas į visuomeninį gyvenimą.

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; tai svarbi viso ugdymo proceso grandis, padedanti moksleiviui įgyti asmenybinę ir sociokultūrinę brandą. NŠ padeda mokiniui plėtoti savo kūrybines galias, ugdo kultūrinę, tautinę ir pilietinę savimonę, išryškina polinkius, žadina jo aktyvumą, savarankiškumą, atskleidžia įvairius gebėjimus, moko bendrauti, sudaro sąlygas džiaugtis savo pasiekimais. Mokinio dalyvavimas NŠ veikloje suteikia jam pasitikėjimo savo jėgomis, kas labai reikalinga įsisavinant įvairių mokomųjų dalykų žinias. Aktyvus dalyvavimas neformaliame mokyklos gyvenime ugdo mokinio pasididžiavimą savo mokymo įstaiga, bendruomeniškumo jausmą.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO KRITERIJAI

NŠ organizuojamas atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • mokinių polinkius ir poreikius;
 • tėvų pageidavimus; mokinių amžių;
 • pedagogų sugebėjimą organizuoti tą ar kitą popamokinę veiklą;
 • bendrojo lavinimo mokyklų bendrųjų ugdymo planų reikalavimus ir mokyklos ugdymo planą bei skiriamų valandų skaičių;
 • mokinių krepšeliui skirtas lėšas;
 • mokyklos tikslus ir uždavinius.

Neformaliojo švietimo valandos gali būti skiriamos:

 • meniniam ugdymui ( muzikos, šokio, dramos, dailės kryptys);
 • kūno kultūrai ir sportui;
 • sveikos gyvensenos propagavimui, žalingų įpročių ir kvaišalų prevencijai;
 • gamtosauginei ir turistinei veiklai;
 • etninei kultūrai ir pilietiniam ugdymui;
 • techninei kūrybai bei technologijoms;
 • socialiniams bei komunikaciniams gebėjimams ugdyti (jaunieji lyderiai, savivalda, projektai).

NEFORMALAUS ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

NŠ valandų skaičių mokykloje apsprendžia klasių komplektų skaičius, steigėjo nustatytos sąlygos ir reikalavimai, turimos mokinių krepšelio lėšos ar skirti biudžetiniai asignavimai, NŠ organizavimo mokykloje tradicijos ir tikslingumas, mokinių poreikiai, mokyklos galimybės (specialistai, patalpos, materialinė bazė).

NŠ užsiėmimų vadovai:

 • iki rugsėjo 10 d. supažindina mokinius su neformaliojo švietimo programomis;
 • iki rugsėjo 14 d. pateikia skyrių vedėjams mokinių arba mokinių tėvų prašymus dėl NŠ veiklos (būrelio) lankymo, neformaliojo švietimo veiklos programas bei prašymus skirti neformalaus švietimo valandas;

Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu.
NŠ ar būrelio veiklos programas tvirtina direktorius.
NŠ mokinių grupės komplektuojamos iš vienos klasės, paralelių klasių ar klasių grupių.
Mokinių skaičius vienoje grupėje turi būti ne mažesnis kaip 12.
Neformalusis švietimas fiksuojamas nustatytos formos dienynuose, laikantis visų
dienyno pildymo reikalavimų ir gale metų atiduodamas į archyvą.
Rugsėjo mėnesį sudaromas visų NŠ veiklų ir būrelių veiklos grafikas, aktų salės ir
sporto salės užimtumo grafikai. Juos tvirtina mokyklos direktorius.
NŠ veiklų ir būrelių vadovai sudarydami darbo grafikus atsižvelgia į mokinių
pageidavimus ir kabinetų užimtumą.
NŠ būrelio vadovas užtikrina higienos normos reikalavimų laikymąsi bei atsako už
mokinių saugumą užsiėmimų metu.
NŠ būrelių mokinių sudėtis metų eigoje gali keistis.
NŠ būrelių vadovai mokinių veiklos rezultatus demonstruoja organizuodami parodas, koncertus, dalyvaudami įvairiuose renginiuose, šventėse, spartakiadose, varžybose, konkursuose mokykloje, seniūnijoje, mieste ar šalyje.
Už veiklos pasiekimus mokiniai ir jų vadovai skatinami mokyklos padėkos raštais, piniginėmis premijomis.

Vilniaus Viršuliškių mokyklos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas